Regulamin Sklepu

I. Informacja o Sklepie.

Sklep internetowy działający pod adresem www.sattrans.eu prowadzony jest przez spółkę pod firmą Sattrans EU Sp. z o.o. siedzibą w  Rzeszowie (dalej jako „Sattrans”) przy ulicy Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316451, NIP 5170271195.

II. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sattrans.eu są przetwarzane przez Sattrans EU Sp. z o.o. siedzibą w Rzeszowie  dalej jako „Sattrans”) przy ulicy Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów.

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sattrans realizację umowy lub  sługi w należyty sposób.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności. 

III. Ceny i płatności.

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.sattrans.eu są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Sattrans, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

3. Na początku składania zamówienia Sattrans informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.

4. Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sattrans informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

5. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

IV. Zamówienia.

1. Sklep internetowy www.sattrans.eu umożliwia klientom: 1) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym
www.sattrans.eu i zawierania umów sprzedaży na odległość, 2) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.sattrans.eu kierowane przez Sattrans do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sattrans.eu, telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie www.sattrans.eu, za pośrednictwem poczty email z domeną sales@sattrans.com oraz poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.sattrans.eu.
Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sattrans. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sattrans wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sattrans zamówienie otrzymał.

5. Następnie Sattrans weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sattrans, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy
sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 59– 66 załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach płatności, w której kwota należności ogółem stanowi co najmniej 15 000 PLN brutto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez klienta warunków przedstawionych przez Sattrans. Płatność za ww. towary może nastąpić: 1) w przypadku klientów, będących podatnikami podatku od towarów i usług, z rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896) lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzonych w walucie polskiej. Płatność powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 2) w przypadku pozostałych klientów, wyłącznie z rachunku płatniczego klienta, który umożliwi Sattrans identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

8. Realizacja zamówienia jest ograniczona do terytorium Unii Europejskiej. Dostawa jest możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Unii Europejskiej.

V. Dostawa.

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sattrans.eu dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników lub operatorów pocztowych wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1) czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, na który to czas wskazano w pkt 2) poniżej), 

2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu’, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, Sattrans wydaje towar nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Sattrans).

5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

6. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna) albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej
gwarancji, a dla wybranych produktów także dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.

7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sattrans zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym. Przedsiębiorcą indywidulanym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 8 poniżej.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

7. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z
elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Kupującego i przesłania go Sprzedawcy.

8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

VII. Reklamacje: zgodność towaru z umową / wady

1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „gwarancja i zwroty”. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji
oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze
Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży będącej sprzedażą pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady)

– W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca
indywidualny:

– odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona
(art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

– odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

– odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

– Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

– Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. W kontaktach z klientem, Sattrans korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, formularz
kontaktowy).

2. Sattrans ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do sprzedaży hurtowej, w uzasadnionym przypadku, w
szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia równego dostępu klientów do towarów o ograniczonej dostępności oraz biorąc pod uwagę zerwane łańcuchy dostaw towarów, Sattrans może odmówić podmiotowi niebędącemu konsumentem sprzedaży określonego produktu.

4. Sattrans informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706).

5. Sattrans wskazuje następujący: a) adres przedsiębiorstwa – Sattrans sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 6B, 35-210 Rrzeszów, b) adres magazynu – ul.Piaskowa 12/3, 39-300 Mielec, c) adres poczty elektronicznej – sales@sattrans.com, d) numer telefonu – +48607807127, – pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Sattrans.

6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sattrans nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) informujemy, że
umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji
naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

9. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Sattrans nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK:
https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480. W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

12. Akceptując niniejszy Regulamin, klient zgłasza żądanie wystawiania faktury potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży – zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie żądanej faktury w postaci elektronicznej. Faktura w postaci elektronicznej będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź udostępniona pod linkiem umożliwiającym jej pobranie lub udostępniona na indywidulanym koncie klienta utworzonym na stronie sklepu internetowego www.sattrans.com

13. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza uzgodnienie warunków terminu obniżenia podstawy opodatkowania VAT – w dacie wystawienia faktury korygującej, w związku z uwzględnionym zwrotem towaru, zgodnie z dyspozycją art. 29a ust. 13 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685). 14. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sattrans.eu.Unii