Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca ze Sklepu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług (dalej jako „Użytkownik”).

Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Sattrans EU sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316451, NIP 5170271195 (dalej jako „Administrator”).

Dane osobowe zbierane przez Sattrans EU sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Sattrans EU sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Użytkownika o nowych ofertach i rabatach.

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale VI niniejszej Polityki Prywatności „UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Sklepu internetowego to działanie to poczytuje się za zapoznanie się z aktualną treścią Polityki Prywatności.

ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze Sklepu internetowego przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Sklepu internetowego to działanie to poczytuje się za zapoznanie się z aktualną treścią Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Sposób pozyskiwania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika

Administrator pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:

 • wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu w Sklepie internetowym formularzowi kontaktowego,
 • stworzenie przez Użytkownika konta klienta w Sklepie internetowym,
 • złożenie zamówienia na towary lub usługi w Sklepie internetowym,

kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu.

Dane osobowe pozyskane z innych źródeł

Administrator pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:

 • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywanie raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika,

od partnerów, z którymi Administrator oferuje towary oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.
Administrator gromadzi m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:

 • Login
 • Imię i nazwisko /nazwa przedsiębiorstwa/imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,
 • Adres do korespondencji,
 • Nr telefonu,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • NIP,
 • REGON,
 • IP komputera,
 • Dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Sklepie internetowym,
 • Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Użytkownika ze Sklepem internetowym Administratora.

Ponadto Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do realizacji złożonego zamówienia, udostępniania mu usługi konta klienta, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

Administrator gromadzi również informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny towarów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Administrator gromadzi treść wiadomości.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego.

Zamówienia, konto klienta (wykonanie umowy)

Jeśli Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na towary lub usługi prezentowane w Sklepie internetowym, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Jeśli Użytkownik założy konto klienta w Sklepie internetowym Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.

Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach prowadzonego Sklepu internetowego oraz świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych towarów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.

Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego reklamacje.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności Sklepu internetowego, usług i towarów Administratora.

Reklama (zgoda Użytkownika, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą ofert produktów Administratora.

Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw. „profilowanie”) wyłącznie za zgodą Użytkownika. Do profilowania wykorzystujemy dane pochodzące z:

 • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego,
 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

Ulepszanie Sklepu internetowego (zgoda Użytkownika)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania Sklepu internetowego, oferowanych przez Administratora towarów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Sklepu internetowego.

Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na towary lub usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania ze Sklepu internetowego.

Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego)

W przypadku, gdy Użytkownik złoży za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówienie na towary lub usługi, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych zamówień.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

 1. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 2. podmiotom świadczące usługi księgowe,
 3. podmiotom realizującym niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. dostawcom usług kurierskich / pocztowych, instytucjom płatniczym pośredniczącym w dokonywaniu płatności przez Użytkowników za złożone zamówienia na towary lub usługi;
 4. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora
 5. dostawcom usług prawnych, księgowych, doradczych oraz wspierających Administratora w poszczególnych zakresach prowadzonej działalności, w tym w zakresie dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności Sklepu internetowego oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz Sklep internetowy. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Sklepu internetowego. W Sklepie internetowym wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

W obszarze Sklepu internetowego wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

 1. uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym Sklepie internetowym, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści, w tym sprofilowanych reklam. Dzięki tym rozwiązaniom interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto technologie te umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.

Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobne technologie w naszym Sklepie internetowym:

Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona mogła prawidłowo działać w tym, w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj. przeprowadzenia rozpoznania Użytkownika w naszym Sklepie internetowym. Tego typu pliki cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika, przedstawiane są mu właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom. Wykorzystujemy je w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa Twoich zakupów
 • utrzymania Twojej sesji, kiedy odwiedzasz i logujesz się do swojego konta klienta
 • zapewnienia odpowiedniego wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz,
 • dostosowywania naszych usług do Twoich wyborów mających techniczne znaczenie dla działania naszego sklepu
 • zapamiętania, czy wyrażasz zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Cookies analityczne – są niezbędne, aby rozliczać się z naszymi Zaufanymi Partnerami, mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonowanie naszej strony internetowej. Prowadzimy działania analityczne i statystyczne w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i możliwości. Wykorzystujemy je w celu:

 • badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz sprawdzania źródła ruchu (kierunki przekierowania),
 • wykrywania różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (boty), ataki ddos
 • ograniczenia niepożądanych działań marketingowych
 • mierzenia skuteczność akcji marketingowych prowadzonych na rzecz Sklepu, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych,
 • rozliczania się z Zaufanymi Partnerami za usługi reklamowe w oparciu o aktywność użytkownika np. kliknięcia.

Cookies marketingowe – używane, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wykorzystujemy je w celu:

 • wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla konkretnego Użytkownika. Dotyczą profilowania reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie Sklepu Internetowego, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru towarów, na podstawie danych posiadanych przez Sklep, w tym zachowania użytkowników w Sklepie Internetowym

Wchodząc na stronę Sklepu Internetowego Użytkownik może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies analitycznych i marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli prowadzić szczegółowych statystyk oraz dostosowywać naszych reklam w oparciu o informacje zebrane w naszym Sklepie Internetowym. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na stronie Sklepu Internetowego jak i na innych serwisach internetowych.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. przeglądarka Internet Explorer;
 2. przeglądarka Microsoft EDGE;
 3. przeglądarka Mozilla Firefox;
 4. przeglądarka Chrome;
 5. przeglądarka Safari;
 6. przeglądarka Opera.

Administrator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 • NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://plpl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej Sklepu internetowego lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail sales@sattrans.eu oraz drogą pocztową na następujący adres: ul.Piaskowa 12/3 , 39-300 Mielec.